statutaire doelstelling

Uittreksel statuten Stichting Kunstcentrum de Kolk 2012

Doel
Artikel 2
1. De stichting heeft ten doel:
Het opzetten en instandhouden van een openbaar toegankelijk kunstcentrum
van en voor beeldende kunstenaars in de regio Spaarndam/ Haarlem en voorts
al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of
daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.
2. De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door:
a. het opzetten en instandhouden van een kunstcentrum;
b. het organiseren van tentoonstellingen en educatieve bijeenkomsten;
c. het verstrekken van informatie en het uitgeven van publicaties;
d. het opbouwen van een vriendenkring;
e. het verwerven van fondsen in het kader van de doelstelling;
f. alle overige middelen welke tot het gestelde doel kunnen leiden.

Vermogen en middelen
Artikel 3
Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door:
– subsidies, sponsorgelden en donaties;
– schenkingen en andere materiële bevoordelingen, erfstellingen en legaten;
– alle andere verkrijgingen en baten

Ontbinding en vereffening
Artikel 13
1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. Op het daartoe te nemen besluit is het bepaalde art. 12 lid 1 van toepassing.
2. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voorzover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is.
3. De vereffening geschiedt door het bestuur
4. De vereffenaars dragen er zorg voor, dat van ontbinding van de stichting inschrijving geschiedt in het register , bedoeld in art. 12 lid 3
5. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht.
6. Indien het bestuur besluit tot ontbinding wordt tevens de bestemming van het liquidatiesaldo vastgesteld. In andere gevallen van ontbinding wordt de bestemming van het liquidatiesaldo door de vereffenaars vastgesteld.
Het liquidatiesaldo zal in alle gevallen worden uitgekeerd aan een ANBI instelling ex artikel 1a lid 1 letter h UR Algemene Wet Rijksbelastingen met een soortgelijke doelstelling